Over de Molenstichting

Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied

Gevestigd te Tiel
KvK-nummer: 41059035

De Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied is een stichting die opgericht is op 9 november 1972 en gevestigd is te Tiel. De oprichting is tot stand gekomen nadat het Polderdistrict Tielerwaard na de voltooiing van de cultuurtechnische werken op het gebied van de waterbeheersing, de molens niet meer functioneel kon inzetten. Het bestuur van de molenstichting wordt gevormd uit vertegenwoordigers van de inliggende Gemeenten, het Waterschap Rivierenland en belangengroeperingen vanuit de molenwereld. De stichting heeft als doel het behoud van de monumenten, beschermd in de Monumentenwet 1988 of een daarvoor in de plaats gekomen regeling. Het is niet de opzet van de stichting om zoveel mogelijk molens in de stichting op te nemen. Het is de bedoeling dat wanneer een eigenaar van een molen bv, een gemeente, waterschap of particulier, deze molen moet afstoten, de Molenstichting in beginsel bereid is, onder bepaalde voorwaarden, deze molen in eigendom en/of beheer over te nemen. De Stichting aanvaardt daarmee de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van deze molen.

Het beheer en onderhoud wordt deels bekostigd uit beschikbaar gestelde financiele middelen van de Rijksoverheid zgn. Brimsubsidie. Deze subsidie bedraagt maximaal 60% van de gelimiteerde geraamde onderhoudskosten. Verder is sprake van een gemeentelijke subsidie van 10-15%, afhankelijk van de kosten en het beschikbaar zijn van middelen. De provincie Gelderland kent eveneens subsidie toe, deze is gelijk aan de gemeentelijke bijdrage en wordt pas verleend als de gemeente daadwerkelijk bijdraagt. Verder zijn er nog een beperkt aantal sponsoren zoals de Bankgiroloterij, het Waterschap Rivierenland en de Vervoornstiching. In grote lijnen kan de molenstichting rekenen op een bijdrage van 80 à 90% van de beheers -en onderhoudskosten. Een zeer belangrijke spil in dit geheel is de inzet van onze 7 vrijwillige molenaars, die zorgen voor de daadwerkelijke inzet van de molens , inclusief het kleinschalig onderhoud.

Door het zeer efficiënt omgaan met de beschikbare middelen, inzet van vrijwilligers e.d. en een beperkt eigen vermogen is de Molenstichting nog steeds in staat haar verantwoordelijkheid voor de 7 molens waar te maken.

Beleidsplan

Jaarrekening Molenstichting 2022

Jaarrekening Molenstichting 2021

Bestuur

Voorzitter
Loes van Ruijven

Penningmeester
Ton van Balken

Secretaris
Cees de Jong

Poldermolen Zuilichem